Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Orexa Investeerderspagina

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt. Voor de uitvoering van Orexa’s eerste klinische fase 2 studie (in patiënten) is het bedrijf op zoek naar investeerders voor een totaalbedrag van € 2,5 miljoen. Deze website heeft als doel alle relevante informatie te geven voor investeerders die interesse hebben om in Orexa te investeren.

Naast deze website speciaal voor investeerders heeft Orexa ook een algemene (Engelstalige) website. Deze is te vinden op orexa.eu.

 

 

In het kort:

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt.

Voor de uitvoering van een klinische fase 2 studie (in patiënten) is Orexa op zoek naar investeerders voor een doelbedrag van € 2,5 miljoen in deze investeringsronde.

 • De pre-money waardering is € 7,0 miljoen.

 • Bij totale inschrijving van € 2,5 miljoen verkrijgen de nieuwe investeerders samen een belang van 26,32% in Orexa (excl. gratis bonuscertificaten).

 • De minimale investering is € 10.000, of indien hoger een veelvoud van € 5.000 (€ 10k, 15k, 20k, 25k, etc.).

 • Een indicatie als beleggingshorizon is 5 tot 7 jaar.

 • Gratis bonuscertificaten bij hogere investeringsbedragen (vanaf € 25k).
 • Gratis bonuscertificaten bij snellere inschrijvingen.

Het verhaal van Orexa

Het verhaal van Orexa is een verhaal van een toevallige ontdekking. Prof. Dr. Ard Peeters, de oprichter van Orexa, was op zoek naar een nieuw medicijn om obesitas te behandelen. Het idee was dat door lokale toediening in de maag van een lage dosering anesthetica de proefdieren minder zouden gaan eten. Maar tot zijn verbazing bleek het effect precies andersom te zijn: de proefdieren aten juist meer!

Na een eerste teleurstelling kwam al snel het inzicht dat er ook een grote groep patiënten is waarvoor een verhoogde voedselopname juist goed is voor de gezondheid. Denk aan:

 • Patiënten die na een operatie moeten herstellen (ter voorkoming van post-operatieve ileus)
 • Ondervoeding bij kanker, met een sterk verminderde levenskwaliteit als gevolg
 • Ondervoeding bij ouderen, zodat ze te weinig kracht hebben om nog zelfstandig te kunnen wonen
 • Anorexia

Voor deze patiënten betekent een verhoogde voedselinname juist een toename van de levenskwaliteit!

Het concept

Het concept is een lokale behandeling in de maag met bestaande anesthetica. Het gaat hierbij om een nieuwe toepassing van een bestaand werkzaam middel, met nieuwe patenten en een nieuwe formulering voor orale toediening. Deze middelen worden al vele tientallen jaren in de praktijk gebruikt, bijvoorbeeld bij een verdoving bij de tandarts. Hierdoor weten we dat deze middelen veilig zijn.

Het mechanisme is in de basis heel simpel. Als de maag zich vult dan rekt hij uit. Dit wordt opgepikt door zogenaamde strekreceptoren. Deze receptoren sturen de boodschap naar de hersenen dat je moet stoppen met eten (je bent verzadigd). De anesthetica verdoven deze receptoren kortdurend waardoor het verzadigingssignaal een beetje later komt en je langer door-eet.

Doordat nooit iemand eerder op het idee gekomen was om anesthetica lokaal in de maag toe te dienen om de voedselopname te beïnvloeden, heeft Orexa een brede patentbescherming kunnen opbouwen. Naast het werkingsmechanisme heeft Orexa ook bescherming met de speciaal ontwikkelde orale formulering. 

Klinisch onderzoek

Orexa heeft reeds talrijke studies uitgevoerd:

 • In dieren (muizen, ratten en varkens) en weefsels: tientallen preklinische studies
 • In mensen: een fase 1 studie (in gezonde vrijwilligers)

In deze studies werd het concept van een verhoogde voedselinname aangetoond met een gemiddelde extra voedselinname van 10% tot 20%, en bij langere toediening gewichtstoename.

Nu is het tijd om te onderzoeken of het kandidaat-medicijn van Orexa ook werkt bij patiënten.

 

Hierbij ligt de focus in eerste instantie bij:

 • Werkzaamheid en veiligheid
 • Welke patiëntengroep het meeste voordeel behaalt

Het grote plaatje

Om een zo goed mogelijke uitgangspositie te creëren, wil Orexa graag studies uitvoeren in een drietal verschillende patiëntenpopulaties. Het kan namelijk best zijn dat het kandidaat-medicijn in de ene doelgroep beter werkt dan in de andere. De enige manier om daar achter te komen, is door de studies uit te voeren.

Patiëntenpopulatie #1: Post-Operatieve lleus:

In deze studie gaat het om patiënten met een tijdelijke ileus (darmafsluiting) die als gevolg van een operatie ontstaat.

Waarom?

Door de darmen na een operatie potentieel sneller op gang te krijgen, kan men mogelijk een post-operatieve ileus vermijden. De patiënt herstelt sneller en complicaties worden voorkomen. Dit bespaart niet alleen leed, maar ook kosten. 

Het potentieel?

Orexa voorziet een wereldwijde verkooppotentie van € 200 – 400 miljoen omzet per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op bestaande cijfers van aantallen operaties in combinatie met bepaalde inschattingen, welke uitgebreid met bronnen zijn onderbouwd in dit aparte pdf-document.

De afgelopen maanden heeft Orexa in samenwerking met een Clinical Research Organization (CRO) een protocol voor deze studie in Post-Operatieve Ileus uitgewerkt. In de basis is dit nu gereed.

In het kort gaat het om:

 • Een dubbelblind placebo-gecontroleerd klinisch fase 2a onderzoek
 • Met 100 tot 150 patiënten
 • Het onderzoek zal plaatsvinden in 3 ziekenhuizen in Duitsland
 • De patiënten worden over een periode van 10 dagen behandeld
 • De kosten worden ingeschat op € 2,0 miljoen (inclusief 15% onvoorziene kosten)
 • De uitkomsten van deze studie worden verwacht 15 tot 18 maanden na het begin van de studie (eind 2023)

 

De reden dat Orexa ervoor heeft gekozen om juist met deze patiënten te starten is dat het bij deze studie gaat om geplande operaties in ziekenhuizen, waarbij het kandidaat-medicijn gedurende een korte periode zal worden toegediend. Hierdoor zal de studie als geheel relatief overzichtelijk zijn.

Patiëntenpopulatie #2: Anorexiapatiënten:

Als tweede indicatie wil Orexa een kleinere pilot studie in anorexiapatiënten uitvoeren.

Waarom?

Het idee waarom het kandidaat-medicijn mogelijk zou kunnen werken is tweeledig:

 • Hogere voedselinname = sneller gewichtstoename
 • Pijnsignalen neutraliseren

 

Deze doelgroep is niet eenvoudig en uniform te behandelen doordat er ook psychologische factoren meespelen. Het is de kunst om een geschikte subgroep te vinden om uit te zoeken of het concept bij deze patiënten werkt en of er gezondheidswinst valt te behalen. Er is nog geen protocol uitgewerkt, dus er zijn nog veel aspecten uit te werken.

 

Het is al wel duidelijk dat het in het kort zal gaan om:

 • Een pilot fase 2a onderzoek in anorexiapatiënten
 • Kleinschalig
 • Doel: uitzoeken welke behandeling mogelijk zou kunnen helpen
 • Inschatting kosten: maximaal € 500.000
 • De uitkomsten van deze studie worden verwacht 6 tot 9 maanden na het begin van de studie (dit is een eerste inschatting en hangt mede af van de opzet van de studie)

 

Indien er voldoende financiering is, dan zou deze studie relatief snel na de start van de Post-Operatieve Ileus studie kunnen worden gestart. Zodra de financiering van deze twee studies is verzekerd, dan wordt de uitgangspositie en daarmee het risicoprofiel van Orexa een heel stuk gunstiger.

Patiëntenpopulatie #3: Patiënten met Cachexia / Sarcopenia:

Als derde op de wensenlijst staat een grootschaligere studie in patiënten met Cachexia / Sarcopenia (ondervoeding met verlies van spierkracht). Een aanzienlijk deel van de kankerpatiënten krijgt te maken met Cachexia.

Waarom?

Het idee is dat een verhoogde voedselinname in deze doelgroep leidt tot minder gewichtsverlies en daardoor een betere algemene gezondheid waardoor behandelingen beter verdragen worden.

Als Orexa dit concept kan aantonen in één specifieke subgroep, dan zou dit de deur openen naar andere doelgroepen, waaronder ook de niet kanker gerelateerde patiënten (en bijvoorbeeld ouderen).

Potentieel?

Gezien het grote aantal patiënten dat hier mogelijk baat bij heeft, is dit in potentie de grootste markt voor Orexa, met een omzetpotentieel van meer dan € 1 miljard per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op bestaande incidentie cijfers in combinatie met bepaalde  inschattingen. 

Hoewel er nog veel aspecten moeten worden uitgewerkt, zal het in het kort gaan om:

 • Een dubbelblind placebo-gecontroleerd klinisch fase 2a onderzoek
 • Met een ordegrootte van 200 patiënten
 • De behandelperiode zal langer zijn dan bij Post-Operatieve Ileus, omdat het om een chronische toepassing gaat
 • De kosten worden voorlopig ingeschat op € 2,5 tot € 3,0 miljoen
 • De uitkomsten van deze studie worden verwacht 18 tot 24 maanden na het begin van de studie

Quote Prof. Dr. Ard Peeters:

“Het zou ideaal zijn als we in alle drie de indicaties een kwalitatief goede klinische studie uit kunnen voeren. Als we dat kunnen doen, dan ben ik ervan overtuigd dat we ten minste één geschikte patiëntenpopulatie zullen vinden, waarvoor we ons kandidaat-medicijn naar de markt kunnen brengen.

Het zal geen verrassing zijn als met ons kandidaat-medicijn de voedselinname in patiënten hoger zal zijn, maar ik ben wel heel benieuwd wat de gezondheidswinst is in de individuele patiënt. Deze data zijn van cruciaal belang voor de opzet van de vervolgstudies in fase 2b/3.”

Wat is er nodig?

Om de klinische studies goed uit te kunnen voeren, zijn er 3 zaken nodig:

 1. Een klinische batch tabletten
 2. Een uitgewerkt plan voor het klinisch onderzoek
 3. Een team om het onderzoek en de ondersteunende werkzaamheden uit te voeren

Met dank aan de succesvolle eerdere emissie in het eerste kwartaal van dit jaar heeft Orexa op elk van deze drie punten de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet, welke hieronder puntsgewijs worden toegelicht. 

1. Klinische batch tabletten:

Orexa heeft in 2021 een speciaal geformuleerde tablet ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het werkzame middel in de mond niets doet, maar pas in de maag vrijkomt. Ook is de tablet zo geformuleerd dat het werkzame middel over een specifieke periode geheel wordt vrijgegeven en daardoor alleen in de maag werkzaam is.

De batch zal worden geproduceerd door InnoGenerics in Leiden. We zullen 100.000 tabletten en 100.000 placebo’s afnemen, waarmee we ruim voldoende tabletten hebben voor de Post-Operatieve Ileus studie, de anorexia studie en eventueel een derde studie.

Als bijkomend voordeel hebben we met deze schaalgrootte al een eerste validatie voor commerciële productie.

2. Plan voor het klinische onderzoek:

Voor iedere klinische studie wordt eerst in samenwerking met de Clinical Research Organization (CRO) een uitgebreid studieprotocol ontwikkeld en uitgeschreven. Voor de klinische studie in Post-Operatieve Ileus is het protocol in grote lijnen gereed en start nu de gedetailleerde praktische uitwerking. 

In overleg met de CRO hebben we gekozen om het onderzoek uit te voeren in 3 ziekenhuizen in Duitsland, waar we een ideale subgroep hebben gevonden, waar deze operaties regelmatig worden uitgevoerd. Het zijn geplande operaties, wat voor een klinisch onderzoek een groot voordeel is.

3. Team:

De kern van Orexa wordt gevormd door het management team bestaande uit Prof. Dr. Ard Peeters (CSO) en Sake Stevenhaagen (CEO).

Ard is de wetenschapper, uitvinder achter de patenten en oprichter van Orexa. Hij is van oorsprong bioloog en gepromoveerd in de psychologie. Hij is bijzonder hoogleraar geweest aan het Radboud UMC, Nijmegen en geeft hier nog steeds les. Ook heeft Ard veel ervaring in de farmaceutische industrie. Hij heeft 20 jaar gewerkt voor het bedrijf Organon.

Sake heeft een financieel-economische achtergrond (Actuariële Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) en is tevens investeerder.

Naast het management team bestaat het team van Orexa uit Geeske In ’t Veld, als Business Developer China. Geeske spreekt vloeiend Chinees (MA Chinese Studies & International Management, Leiden University) en heeft uitgebreide ervaring in China gerelateerde business development, met een focus op Life Sciences. Geeske is aangesteld omdat er veel interesse is vanuit de Aziatische markten voor het project van Orexa. 

Nu Orexa in fase 2a zit, is er een breder team nodig, zodat de verschillende benodigde expertises voldoende worden gedekt. Ter vergelijking: een farmabedrijf in fase 2a heeft al snel een team van 10 tot 20 personen op de loonlijst staan. Dat brengt uiteraard de nodige vaste kosten met zich mee.

Om nu zonder hoge vaste lasten toch over alle benodigde expertises te kunnen beschikken en voor extra ervaring in onze organisatie te zorgen, zijn we een samenwerking aangegaan met Alex Zwiers en Hans Platteeuw en hun teams van specialisten. Alex heeft zeer veel ervaring op het regulatoire vlak en met gesprekken met autoriteiten. Hans is een erkend expert op het gebied van de tablet ontwikkeling en productie. Beiden hebben een lange carrière in de farmaceutische industrie. Op deze manier hebben we de beschikking over ervaren krachten voor verschillende taken die we nu en het komende jaar nodig hebben.

Alex en Hans hebben inmiddels onze plannen kritisch doorgelicht. Naar aanleiding hiervan hebben we enkele details aangepast. We vertrouwen erop dat we hiermee een gedegen aanpak hebben gevonden om de klinische studie professioneel en efficiënt uit te voeren.

De planning

In het grote plaatje is de voorlopige begroting voor de klinische studies als volgt:

 • Preventie van Post-Operatieve Ileus: € 2,0 miljoen
 • Pilot studie in Anorexia: maximaal € 0,5 miljoen
 • Grootschalige fase 2 studie in Cachexia: € 2,5 – 3,0 miljoen (voorlopige inschatting)

Hoe groter de opbrengst van deze financieringsronde, hoe beter de uitgangspositie wordt. Zodra één klinische studie geheel kan worden bekostigd (inclusief lopende kosten: € 2,5 miljoen), betekent dit dat Orexa een zeer belangrijke horde over is en het risicoprofiel daarmee aanzienlijk verbetert.

Zodra er ook een tweede studie kan worden bekostigd (inclusief lopende kosten: € 3,2 miljoen), dan wordt de uitgangspositie nog beter. Als daarnaast ook nog een derde studie kan worden uitgevoerd, dan is de uitgangspositie optimaal. 

De waardering

De pre-money waardering van deze investeringsronde bedraagt € 7,0 miljoen.

Deze huidige pre-money waardering plus de benodigde investeringen ten opzichte van de verkooppotentie zijn relatief laag, dus als het goed gaat, dan kan het ineens heel erg goed gaan. Orexa is wat dat betreft een mooi voorbeeld van een asymetrisch risicoprofiel, met een lage correlatie met andere beleggingen.

Orexa zit dicht bij het punt, waarbij er voldoende financiering is verzekerd om twee klinische fase 2 studies volledig uit te kunnen voeren. Zodra het concept in patiënten is aangetoond en het duidelijk is of en hoeveel gezondheidswinst er valt te behalen, dan hoort daar vanzelfsprekend een andere waardering bij. Wat die waardering dan wordt, hangt vooral af van de uitkomsten van de klinische onderzoeken.

Bonuscertificaten:

Om investeerders in deze investeringsronde op een evenwichtige manier te waarderen voor snellere inschrijvingen, alsmede voor investeringen van grotere bedragen, is er een beperkt aantal gratis bonuscertificaten beschikbaar. Dat maakt het aanbod in een aantal gevallen nog aantrekkelijker en is een extra stimulans voor investeerders die Orexa een wezenlijke stap verder brengen.

De bonussen zijn als volgt:

Bij inschrijving van grotere bedragen:

 • 2,0% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 25.000 en hoger.
 • 2,5% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 50.000 en hoger.
 • 5,0% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 250.000 en hoger.

 

Bij een snellere inschrijving:

 • 10,0% Gratis Bonuscertificaten voor de eerste € 500.000 aan inschrijvingen.
 • 8,0% Gratis Bonuscertificaten voor de tweede € 500.000 aan inschrijvingen (als de tussenstand van de inschrijvingen € 500.000 tot € 1.000.000 bedraagt).
 • 6,0% Gratis Bonuscertificaten voor de derde € 500.000 aan inschrijvingen (als de tussenstand van de inschrijvingen € 1.000.000 tot € 1.500.000 bedraagt).
 • 4,0% Gratis Bonuscertificaten voor de vierde € 500.000 aan inschrijvingen (als de tussenstand van de inschrijvingen € 1.500.000 tot € 2.000.000 bedraagt).
 • 2,0% Gratis Bonuscertificaten voor de vijfde € 500.000 aan inschrijvingen (als de tussenstand van de inschrijvingen € 2.000.000 tot € 2.500.000 bedraagt).

Kortom, hoe sneller u inschrijft, hoe meer gratis bonuscertificaten u ontvangt. 

Deze gratis bonuscertificaten zijn stapelbaar, dus dat kan een dubbele bonus opleveren.

Als voorbeeld: stel u investeert € 25.000, terwijl op dat moment de tussenstand van de inschrijvingen de € 500.000 gepasseerd is, maar nog minder dan € 1.000.000 is. In dat geval geldt een bonus van 2,0% voor het grotere inschrijfbedrag plus 8,0% bonus voor de snellere inschrijving en komt het totaal aantal gratis bonuscertificaten uit op 10,0%.

Scenario’s:

Hieronder volgt een modelmatige weergave om een idee te geven over de verschillende mogelijke scenario’s.

Scenario 1: met partnerdeal na fase 2a en verkoop na 6 jaar:

Dit is een scenario waar Orexa op inzet. Hierbij sluit Orexa na het klinische fase 2a programma een partnerdeal, waarmee de kosten van de klinische fase 2b/3 studies kunnen worden betaald, zonder verdere verwatering van de certificaat- en aandeelhouders.

Deze financieringsronde:

 • Pre-money waardering: € 7,0M
 • Investeringsronde: € 2,5M (+ € 200k bonuscertificaten)
 • Post-money waardering: € 9,7M

Vervolgfinanciering Q1’23:

 • Pre-money waardering: € 13,0M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 33%)
 • Investeringsronde: € 2,0M
 • Post-money waardering: € 15,0M

Met deze investeringen van samen € 4,5M kunnen de eerste twee klinische fase 2 studie geheel worden bekostigd, inclusief alle lopende bedrijfskosten, en kan tevens worden gestart met de derde klinische fase 2 studie.

Stel: de klinische resultaten zijn voldoende positief en het lukt om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten, waarbij de partner licentierechten verkrijgt en de klinische ontwikkelingskosten plus de lopende kosten volledig betaalt.

Er is dan geen vervolgfinanciering meer nodig.

 • Waardering voor de deal: € 15,0M
 • Exit 2028 (over 6 jaar) voor € 125M (waarde per certificaat t.o.v. nu: +1011%).

Rendement: +49,4% effectief per jaar.

Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 6 jaar naar € 111.100.

 

Scenario 2: geen partnerdeal, maar wel een verkoop na 6 jaar:

Dit is nadrukkelijk niet het scenario waar Orexa op inzet, maar is louter een vereenvoudigd modelmatig rekenvoorbeeld om de kapitaalbehoefte voor de klinische ontwikkeling zonder samenwerkingspartner aan te geven.

 

Deze financieringsronde:

 • Pre-money waardering: € 7,0M
 • Investeringsronde: € 2,5M (+ € 200k bonuscertificaten)
 • Post-money waardering: € 9,7M

 

Vervolgfinanciering Q1’23:

 • Pre-money waardering: € 13,0M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 33%)
 • Investeringsronde: € 2,0M
 • Post-money waardering: € 15,0M

 

Met deze investeringen van samen € 4,5M kunnen de eerste twee klinische fase 2 studies geheel worden bekostigd, inclusief alle lopende bedrijfskosten, en kan tevens worden gestart met de derde klinische fase 2 studie.

 

Stel: de klinische resultaten zijn voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten.

Vervolgfinanciering (eind 2023 / begin 2024):

 • Pre-money waardering: € 20M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 78%)
 • Investeringsronde: € 5M
 • Post-money waardering: € 25M

Hiermee kan de derde fase 2a studie worden voltooid en kan er een start worden gemaakt met een grootschalige fase 2b/3 studie in één indicatie.

 

Stel: de klinische resultaten zijn wederom voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten:

Vervolgfinanciering voor fase 2b/3 (2024-2025):

 • Pre-money waardering: € 35M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 149%)
 • Investeringsronde: € 15M
 • Post-money waardering: € 50M

 

Stel: de klinische resultaten zijn wederom voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten:

Vervolgfinanciering voor fase 3 (rond 2026):

 • Pre-money waardering: € 60M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 199%)
 • Investeringsronde: € 15M
 • Post-money waardering: € 75M

 

Exit 2028 (over 6 jaar) voor € 125M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 398%).

Rendement: +30,7% effectief per jaar.

Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 6 jaar naar € 49.800.

 

Scenario 3: met gedeeltelijke overname na fase 2a en volledige verkoop na 5 jaar:

Stel dat in deze financieringsronde het maximumbedrag € 4,1 miljoen wordt opgehaald.

 

Deze financieringsronde:

 • Pre-money waardering: € 7,0M
 • Investeringsronde: € 4,1M (+ € 200k bonuscertificaten)
 • Post-money waardering: € 11,3M

 

Stel dat het daarna lukt om een partnerdeal te sluiten, waarbij deze partner over 1,5 jaar (na fase 2a) als onderdeel van de deal een aandelenbelang overkoopt van 20% van de certificaat- en aandeelhouders voor een waardering van € 30M (waarvan dan € 6M naar de certificaat- en aandeelhouders gaat), en vervolgens via milestones alle kosten betaalt en het bedrijf na 5 jaar volledig overneemt voor € 250M.

 

Dan zou de opbrengst per certificaat zijn:

 • Na 1,5 jaar een uitkering van 53%,
 • Plus na 5 jaar een uitkering van +2.212%

Rendement: +85,8% effectief per jaar.

Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 5 jaar naar € 182.300, waarvan € 5.300 na 1,5 jaar wordt uitgekeerd. 

Een overzicht van de drie scenario’s:

Andere scenario’s:

Indien er tegenvallers zijn en er bijvoorbeeld extra onderzoek moet worden gedaan met extra kosten, dan komt het rendement uiteraard lager te liggen dan in de bovenstaande scenario’s. Gezien de relatief lage waardering in deze ronde zit daar wel wat marge in, zodat het perspectief niet bij de eerste tegenvaller meteen negatief uitvalt, maar dan nog steeds heel redelijk tot goed is. In deze sector gebeurt het vaak dat programma’s langer duren en meer geld kosten, dus dat is iets om rekening mee te houden.

Mocht blijken dat er in de praktijk geen economische toepassing haalbaar is, dan kan de waarde per certificaat in het slechtste geval zelfs naar nul gaan. Dat risico is aanwezig. De investeerder dient zich bewust te zijn van dit risico.

Het is erg lastig om de precieze kansen en risico’s in te schatten. Op basis van de huidige pre-klinische en klinische onderzoeken is Orexa ervan overtuigd dat het mechanisme ook in patiënten werkt. Door dit in de praktijk te testen zal blijken of het inderdaad werkt, alsmede hoeveel toegevoegde waarde daaruit valt te behalen.

Wat betreft de kansen op een geschikte partnerdeal is het niet reëel om dit op korte termijn te verwachten, maar is er wel een redelijke kans op een deal in de komende 1 tot 2 jaar. Dit soort processen kosten tijd. Er worden op dit moment al wel verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking, waarbij er vooral veel interesse uit Azië is.

Vooral voor de Chinese markt lijkt er een reële mogelijkheid te zijn om rond fase 2a tot een partnerdeal te komen. De klinische onderzoeken kunnen in China sneller en voor lagere kosten worden uitgevoerd en de marktpotentie voor alleen de Chinese markt is groot. Gastro-intestinale klachten komen in Azië bovendien vaker voor dan in Europa en de VS en daarbij heeft China een ouder wordende bevolking van grote omvang, wat voor een grote mogelijke doelgroep zorgt. Voor Westerse farmabedrijven zijn de verkooprechten voor China meestal minder interessant, waardoor het ideaal zou zijn als Orexa de exclusieve verkooprechten voor China zou kunnen verstrekken aan een partner die als tegenprestatie (een groot deel van) de klinische ontwikkelingskosten betaalt. Orexa zou dan de verkooprechten voor de rest van de wereld behouden, met al het bijbehorende opwaartse potentieel.

Orexa prognosticeert als indicatie een verwacht risico-gewogen rendement van 35% effectief per jaar voor de investeerders in deze ronde. Dit kan in de praktijk zowel aanzienlijk hoger als aanzienlijk lager uitvallen. De investeerder dient zich bewust te zijn van zowel de kansen als de risico’s.

Praktische aspecten van de investering

Bij deze uitgifte gaat het om gecertificeerde aandelen. Stichting Participatie Orexa houdt formeel de aandelen in Orexa BV en geeft certificaten uit voor ieder aandeel. Daarmee heeft de Stichting Participatie Orexa voornamelijk een administratief doel. De economische rechten van de certificaten van aandelen die in deze investeringsronde worden uitgegeven, waaronder eventuele winstuitkeringen, dividenden of de verkoop van een deel of het gehele bedrijf, zijn hetzelfde als van de andere aandelen.

Op moment van uitgifte zijn er geen preferente aandelen met preferente rechten boven de in deze ronde uit te geven gecertificeerde aandelen.

Voor de Stichting Participatie Orexa zijn de oprichtingsakte met statuten hier te vinden en de administratievoorwaarden hier.

De certificaten van aandelen zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. De beleggingshorizon bedraagt bij deze belegging als indicatie 5 tot 7 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit in de praktijk korter of langer duren. Voor beleggers met een kortere beleggingshorizon is deze belegging niet geschikt.

De investeerders zullen per e-mail op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. In principe zal er ieder kwartaal een bericht worden gestuurd over de ontwikkelingen van Orexa. Daarnaast zal er bij nieuwswaardige ontwikkelingen een aparte korte update worden toegestuurd. Voor vragen kan er contact worden opgenomen via investeerders@orexa.nl.

Samenvatting:

Voor de uitvoering van een klinische fase 2 studie (in patiënten) in Preventie van Post-Operatieve Ileus is Orexa op zoek naar investeerders voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Hiermee kan de studie geheel, inclusief lopende bedrijfskosten, worden bekostigd. Het doel is om de werkzaamheid en veiligheid van het kandidaat-medicijn in patiënten te onderzoeken en uit te zoeken bij welke patiëntenpopulatie het meeste gezondheidswinst valt te behalen.

 

Indien er een grotere interesse is, kan er in deze ronde worden ingeschreven tot maximaal € 4.100.000. In dat geval kan ook de tweede klinische fase 2 studie in Anorexiapatiënten geheel worden bekostigd en kan er een begin worden gemaakt met de derde klinische fase 2 studie in Cachexia.

 

De klinische batch tabletten voor het fase 2 onderzoek is naar verwachting eind augustus gereed, het protocol voor de eerste klinische studie is in grote lijnen al gereed en Orexa heeft het team gereed om alle werkzaamheden professioneel en efficiënt uit te kunnen voeren. Kortom, alles staat gereed om de eerste klinische studie uit te voeren.

 • De pre-money waardering is € 7,0 miljoen.

 • Bij inschrijving van € 2,5 miljoen verkrijgen de nieuwe investeerders samen een belang van 26,32% in Orexa (excl. gratis bonuscertificaten).

 • De minimale investering is € 10.000, of indien hoger een veelvoud van € 5.000 (€ 10k, 15k, 20k, 25k, etc.).

 • Een indicatie als beleggingshorizon is 5 tot 7 jaar.

 • Voor snellere inschrijvingen en voor investeringen van grotere bedragen is er beperkt aantal gratis bonuscertificaten beschikbaar.

  Klaar om in te schrijven?